بررسی رابطه بین متغیرهای معاشرت با جنس مخالف، تصور از خود و سلامت روان
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای معاشرت با جنس مخالف، تصور از خود و سلامت روان انجام شد. پژوهش کمی از نوع همبستگی است. حجم نمونه مورد پژوهش 385 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهرستان رباط کریم است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه 9 سوالی معاشرت با جنس مخالف، پرسش‌نامه 25 سوالی تصور از خود و پرسش‌نامه 28 سوالی سلامت عمومی است. داده‌ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره همزمان تحلیل شد. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سه متغیر معاشرت با جنس مخالف، تصور از خود و سلامت روان رابطه وجود دارد. افزایش خودمهارگری در معاشرت با جنس مخالف با بهبود تصور از خود و افزایش سلامت روان همبسته است. یافته دیگر اینکه، خودمهارگری در معاشرت با جنس مخالف و تصور از خود می‌توانند حدود 16 درصد از واریانس سلامت روان را تبیین نمایند. بنابراین، معاشرت با جنس مخالف، سلامت روان و تصور از خود را کاهش می‌دهد. بهبود خودمهارگری در معاشرت با جنس مخالف با همکاری نهادهای مربوطه، رسانه‌ها، خانواده‌ها و مهارت‌افزایی جوانان امکان پذیر است.